Canonades de PRFV

Destaquem en primer lloc la complementarietat existent entre els tubs de PRFV i de formigó amb camisa de xapa, perfectament vàlids cada un en el seu camp d'ús.

Els tubs fabricats amb PRFV presenten una gran resistència a la corrosió, fet que els fa especialment adequats per usar-los en ambients o amb fluids agressius (aplicacions industrials). Tanmateix, el seu ús és cada vegada més habitual en conduccions d'aigua per a proveïment, regs, sanejaments, etc., atesos els preus competitius en diàmetres mitjans.

Els tubs es classifiquen pel seu DN (diàmetre nominal), PN (pressió nominal) i SN (rigidesa nominal). Aquests valors estan normalitzats a les normes UNE-EN 1796, UNE-EN 14364, guia de PRFV CEDEX any 2016.

Els avantatges que presenten són:

  • Preu competitiu en diàmetres mitjans.
  • És un material de baix pes per la qual cosa els tubs són lleugers.
  • La longitud habitual de subministrament, 12 metres, afavoreix un muntatge ràpid.

Materials emprats en la canonada

Els tubs de PRFV (polièster reforçat amb fibra de vidre) estan constituïts fonamentalment per tres materials:

  1. Una matriu formada per una resina de polièster no saturat del tipus adequat al fluid que ha de transportar.
  2. Un reforç de fibra de vidre situat a l'interior de la matriu.
  3. Un material inert (generalment quars/sílice dessecat) que s'incorpora a la matriu com a càrrega estructural.

Composició de la canonada de PRFV per a aigua i sanejament

  1. Capa interior o de barrera: és la capa que ha de proporcionar la resistència a possibles agents químics, la resistència a l'abrasió, una estanquitat absoluta i, finalment, una baixa rugositat.
  2. Nucli resistent o estructural: és la capa intermèdia que aporta les característiques de resistència mecànica de la canonada.
  3. Capa externa: la finalitat de la qual és proporcionar resistència als agents externs.

Sistema d'unió

S'utilitza la unió mitjançant maneguins. Aquest sistema permet tallar els tubs en cas de necessitar longituds diferents. S'usen juntes d'elastòmer tipus REKA per aconseguir l'estanquitat.