Canonades de formigó posttesat amb camisa de xapa

La canonada de formigó posttesat amb camisa de xapa és un dels nostres productes més competitius amb més de 1000 km instal·lats. És un tub de 6 m de longitud útil que s'utilitza per a conduccions a pressió d'1 a 25 atm i diàmetres d'entre 500 i 2000 mm.

Aquest tub està constituït per un nucli de formigó d'alta resistència revestit amb una camisa de xapa que li confereix estanquitat, i una armadura activa formada per un fil d'aram de pretesar enrotllat helicoïdalment al voltant del nucli congrenyant-lo. A aquest conjunt, denominat primari (element resistent), és revestit en últim lloc amb una capa exterior de formigó la missió del qual és la protecció de l'armadura activa.

La junta elàstica d'aquest tub es fa mitjançant uns capçals metàl·lics que van soldats a la camisa de xapa. El capçal mascle consta d'una acanaladura en la qual, durant el procés de muntatge, s'allotjarà un anell elastomèric de 20 mm de diàmetre i que consisteix en una goma tòrica, mentre que el capçal femella té forma acampanada amb un tram recte on s'allotja la goma tòrica. Aquesta és una junta fàcil de muntar i, gràcies a les estrictes toleràncies de fabricació, una junta estanca de gran garantia.

Avantatges dels tubs de formigó amb camisa de xapa:

 • Fabricació en sèrie a sol·licitud del client.
 • Alta resistència als efectes d'impacte.
 • Gran durabilitat.
 • No necessiten conservació ni manteniment.
 • Disminució de la pèrdua de càrrega amb el temps.
 • No són contaminants.
 • Protecció per passivació permanent de les parts metàl·liques contra la corrosió.
 • No modifiquen les característiques organolèptiques de l'aigua.
 • Aquests tubs no són sensibles a l'efecte de fatiga produïts per les variacions de pressió.
 • La canonada de formigó amb camisa de xapa no es veu afectada per la corrosió provocada per corrents induïdes (vagabundes).
 • El comportament dels tubs de formigó amb camisa de xapa davant dels esforços ovalitzants és molt millor que el d'altres materials, ja que tenen molta rigidesa transversal.
 • Compleixen totes les exigències recollides en les normes UNE-EN 639, 641 i 642. Instrucció de l'Institut Eduardo Torroja per a tubs de formigó armat o pretesat.