Canonades de formigó armat amb camisa de xapa

Els tubs de formigó armat amb camisa de xapa estan formats per una paret de formigó que conté una camisa cilíndrica de xapa, que li confereix estanquitat i que participa de la capacitat resistent, i una armadura transversal rigiditzada amb una altra de longitudinal.

Aquests tubs, igual que en el cas del tub de formigó posttesat, es poden fabricar amb dos tipus de juntes: per soldar (rígida) i elàstica (flexible amb broquet metàl·lic i anell de goma). La longitud útil d'aquests oscil·la entre 6 i 7 m, i el rang de diàmetres fabricats és comprès entre 1000 i 2500 mm.

Prefabricados Delta porta fabricats uns 500 km de tubs d'aquest tipus.

Avantatges dels tubs de formigó amb camisa de xapa:

 • Fabricació en sèrie a sol·licitud del client.
 • Alta resistència als efectes d'impacte.
 • Gran durabilitat.
 • No necessiten conservació ni manteniment.
 • Disminució de la pèrdua de càrrega amb el temps.
 • No són contaminants.
 • Protecció per passivació permanent de les parts metàl·liques contra la corrosió.
 • No modifiquen les característiques organolèptiques de l'aigua.
 • Aquests tubs no són sensibles a l'efecte de fatiga produïts per les variacions de pressió.
 • La canonada de formigó amb camisa de xapa no es veu afectada per la corrosió provocada per corrents induïdes (vagabundes).
 • El comportament dels tubs de formigó amb camisa de xapa davant dels esforços ovalitzants és molt millor que el d'altres materials, ja que tenen molta rigidesa transversal.
 • Compleixen totes les exigències recollides en les normes UNE-EN 639, 641 i 642. Instrucció de l'Institut Eduardo Torroja per a tubs de formigó armat o pretesat.