Travesses

La fabricació es divideix en una sèrie de fases que passem a descriure.

 Fabricació d'armadures

La travessa incorpora dues parelles de quatre varetes d'armadura ancorades als extrems mitjançant una platina elaborada a fàbrica.

El procés inclou, la recepció del material a fàbrica, el control de qualitat dimensional de la peça, i els assaigs de tracció, recollits al pla de qualitat de fabricació.Les varetes d'acer es reben tallades a mida. Una vegada rebudes, se'ls incorporen les platines i es fa el recalcat dels extrems.

D'aquesta manera, queden elaborades les parelles d'armadures per incorporar-les a la travessa.

Formigonat de la travessa

A partir del motlle buit, el qual permet el formigonat de quatre travesses per modelada, s'hi afegeix a continuació el desencofrant; el motlle avança sobre la cadena de muntatge, on s'incorporen les espigues roscades.

La platina, a la qual va ancorada l'armadura, s'ancora al motlle mitjançant els cargols tensors. A continuació, es realitza el tesat mitjançant uns gats hidràulics i queda el registre gràfic de les tensions transmeses. Els gats són calibrats per un laboratori homologat.

A continuació, el motlle passa a la cabina de formigonat i queda col·locat sobre una taula vibrant

Curat

El curat es realitza amb vapor d'aigua en cambres. Quan la cambra s'ha omplert, es tanca i en aquest moment comença el procés de curat.

Aquest procés és controlat independentment per a cada cambra mitjançant registre digital i gràfic.

Transferència de tensió i desemmotllament

Cobert el cicle de curat, es realitza la transferència de tensió a la travessa. La transmissió de tensió es realitza una vegada que s'han obtingut els resultats dels assaigs de les provetes realitzades.

A continuació s'incorporen a la travessa les fixacions i es traslladen a l'aplec.

Aplec i expedició a l'obra

Les travesses es disposen en l'aplec en carrers organitzats per dates. El transport a obra es fa per tren o camió.

Les travesses són sotmeses als assaigs requerits a la factoria, per a la qual cosa es disposa d'un laboratori degudament equipat.