Política de qualitat

"Aquesta política i els principis d'actuació aquí exposats han de ser entesos i aplicats per totes les persones d'aquesta companyia, traslladant-los a el desenvolupament de les seves activitats".


 

Les actuacions de PREFABRICATS DELTA van dirigides a la millora permanent. Per això s'estableixen les mesures necessàries-ries per:

  • Assegurar la satisfacció dels clients.
  • Proporcionar al personal el nivell de formació necessari per a la millora contínua en el desenvolupament de les seves activitats.
  • Complir els requisits de client i els reglamentàriament establerts.
  • Garantir les condicions de treball que proporcionin satisfacció i seguretat als treballadors.
  • Aconseguir la rendibilitat que garanteixi la retribució corresponent a l'capital emprat i el major benefici dis-contribuït.