Política de prevenció de riscos laborals

"Aquesta política i els principis d'actuació aquí exposats han de ser entesos i aplicats per totes les persones d'aquesta companyia, traslladant-los a el desenvolupament de les seves activitats".


 

Les actuacions de PREFABRICATS DELTA van dirigides a salvaguardar la seguretat i salut dels treballadors, per al que s'estableixen les condicions necessàries per a:

  • El compliment de la legislació vigent i la normativa interna treballant en fàbriques amb un alt nivell de seguretat.
  • Integrar la prevenció en la presa de decisions de tots els nivells jeràrquics de l'empresa.
  • Planificar organitzar i implantar un seguiment adequat per a la Prevenció, que elimini els perills i disminueixi les situacions de risc en les fàbriques, així com planificar accions per a la millora contínua de la seguretat i salut dels treballadors.
  • Implicar totes les parts interessades (personal propi, clients i proveïdors) en la gestió preventiva.
  • Promoure els ambients de treball saludables, així com els hàbits saludables dels treballadors tant en l'àmbit laboral, com extralaboral.
  • Facilitar la consulta i participació dels treballadors