Formigó posttesat

El procés de fabricació consta de les fases següents:

  1. Fabricació de camises
  2. Formació i expansionat de broquets
  3. Nuclis per compressió radial
  4. Posttesat
  5. Revestiment exterior
  6. Curat del revestiment exterior

Fabricació de camises

Les camises estan constituïdes per un cilindre de xapa, soldat helicoïdalment a solapament, en màquina automàtica, a partir de bobines de xapa d'ample igual o superior a 1 m, al qual se solden als seus extrems els corresponents "broquets" mascle-femella, la qual cosa garanteix les seves toleràncies dimensionals.

Una vegada formats els cilindres, es dipositen sobre viradors i s'acoblen als extrems, de manera que abracin la part exterior, els broquets prèviament provats (soldadura transversal amb líquids penetrants) i després d'efectuar la inspecció dimensional obligatòria.

Una vegada efectuada la soldadura transversal d'unió dels capçals, cada camisa és sotmesa a una prova hidràulica de pressió interior en premsa horitzontal.

Formació i expansionat de broquets

Segons les necessitats de les obres, les camises poden portar als extrems broquets formats per:

  1. Perfil laminat per a junta de goma.
  2. Platina per a junta soldada.

Les platines amb les mides adequades per a la formació dels broquets es corben i se'n solden els extrems. A continuació se'n procedeix a l'expansió mitjançant una premsa hidràulica preparada a aquest efecte, amb la qual cosa s'aconsegueix un control dimensional perfecte.

En el cas que els capçals siguin de junta elàstica, el material que els compon es granalla prèviament per tal de rebre, una vegada conformat geomètricament, una pintura d'emprimació protectora i, posteriorment, una vegada incorporat al tub, un tractament a base de resina epoxi alimentari, la qual cosa en garanteix la durabilitat davant qualsevol agent agressiu.

Nuclis de compressió radial

Verificada la total estanquitat de la camisa de xapa, aquesta es diposita en posició vertical sobre una volandera base mecanitzada que forma el broquet femella.

A l'exterior es col·loca un motlle metàl·lic resistent per absorbir els esforços sobre la camisa de xapa durant el procés de compressió radial.

El conjunt modelat es diposita a la plataforma rotativa inferior de la màquina i aquesta el situa a l'eix.

La part superior del motlle és envoltada per una plataforma que la centra amb l'eix de la màquina i baixa un cilindre hidràulic en l'extrem inferior del qual hi ha un pistó rotatiu el diàmetre del qual conforma el diàmetre interior del formigó del tub. Aquest cilindre baixa fins a la posició del broquet situat a l'extrem inferior de la camisa.

Combinant les velocitats de rotació del pistó i la seva velocitat de pujada fa que el formigó que es va introduint per la part superior es vagi comprimint contra la camisa de xapa, de manera que queda compactat i amb una superfície llisa en tota la longitud de la camisa.

Un cop alliberat el motlle de la plataforma superior i amb gir de la plataforma inferior, queda a l'abast del pont grua que el trasllada a la zona d'aplec coberta i allibera el motlle exterior per col·locar-lo a una altra camisa.

La camisa formigonada interiorment roman en aquesta zona el temps suficient fins que el formigó tingui la resistència mínima per poder ser transportat al parc d'aplec, on roman en reg fins que assoleixi la resistència prevista per ser sotmès al procés de tesat.

Posttesat

Quan el formigó dels nuclis assoleix la resistència requerida per suportar la compressió induïda pel posttesat, es procedeix a l'operació d'encercolat.

El posttesat transversal es fa amb una congrenyadora que enrotlla en espiral el fil d'aram en tensió sobre el nucli col·locat en la posició adequada.

Per a això s'utilitza fil d'aram llis especial de càrrega de ruptura de 1800 kg/cm2 i de baix grau de relaxació. Els diàmetres utilitzats van de 5 a 7 mm. Per saber en tot moment la tensió del fil d'aram, la màquina té un registrador gràfic de tensió que permet verificar-ne el valor.

Revestiment exterior

Una vegada efectuat el posttesat del nucli, es procedeix a la protecció de l'acer aplicant-hi una capa de formigó de 30 mm mesurada sobre la superfície exterior de la camisa de xapa, emprant per a això una màquina de regle vibrant.

El procés consisteix a girar el tub en posició horitzontal alhora que es va dipositant sobre la generatriu superior una capa de formigó que flueix per efecte d'una vibració d'alta freqüència.

L'adherència s'aconsegueix per l'acció combinada de la vibració i la compressió produïda en passar obligatòriament el formigó per l'espai comprès entre la regla i el tub.

Curat del revestiment exterior

A la sortida del tub del regle vibrant i fins al moment d'iniciació del reg, es protegeix la superfície superior del tub.

Transcorregut el temps suficient per no danyar el formigó, és sotmès a una pluja intensa amb aspersors, de manera que el formigó quedi completament humit fins a la seva expedició a l'obra.