Formigó armat

En aquest tipus de canonada, el procés de fabricació consta de les fases següents:

 1. Fabricació de camises
 2. Formació i expansionat de broquets
 3. Elaboració de la gàbia d'armadura
 4. Formigonat del tub per colat vertical
 5. Curat del tub

Fabricació de camises

Les camises estan constituïdes per un cilindre de xapa, soldat helicoïdalment a solapament, en màquina automàtica, a partir de bobines de xapa d'ample igual o superior a 1 m, al qual se solden als seus extrems els corresponents "broquets" mascle-femella, la qual cosa garanteix les seves toleràncies dimensionals.

Una vegada formats els cilindres, es dipositen sobre viradors i s'acoblen als extrems, de manera que abracin la part exterior, els broquets prèviament provats (soldadura transversal amb líquids penetrants) i després d'efectuar la inspecció dimensional obligatòria.

Una vegada efectuada la soldadura transversal d'unió dels capçals, cada camisa és sotmesa a una prova hidràulica de pressió interior en premsa horitzontal.

Formació i expansionat de broquets

Segons les necessitats de les obres, les camises poden portar als extrems broquets formats per:

 • Perfil laminat per a junta de goma.
 • Platina per a junta soldada.

Les platines amb les mides adequades per a la formació dels broquets es corben i se'n solden els extrems. A continuació se'n procedeix a l'expansió mitjançant una premsa hidràulica preparada a aquest efecte, amb la qual cosa s'aconsegueix un control dimensional perfecte.

En el cas que els capçals siguin de junta elàstica, el material que els compon es granalla prèviament per tal de rebre, una vegada conformat geomètricament, una pintura d'emprimació protectora i, posteriorment, una vegada incorporat al tub, un tractament a base de resina epoxi alimentari, la qual cosa en garanteix la durabilitat davant qualsevol agent agressiu.

Elaboració de la gàbia d'armadura

L'acer emprat en els elements accessoris (generatrius i separadors) és llis, mentre que les espires d'armadura es fabriquen amb acer corrugat.

Per fer les generatrius, es col·loca una bobina d'acer llis del diàmetre fixat a la debanadora. L'acer passa per uns rodets adreçadors fins arribar a un límit que acciona el tall automàtic.

Per fer les gàbies d'armadura, se situa a la debanadora de la màquina de fabricació d'armadures una bobina d'acer corrugat del diàmetre fixat. Una vegades situades les generatrius als allotjaments dels plats de la màquina, aquests comencen a girar, es desplaça un d'ells en direcció longitudinal segons avança l'espira, mentre que l'altre roman en un pla vertical fix. Segons van girant els plats es va enrotllant l'acer corrugat sobre les generatrius i es produeix aleshores un punt de soldadura en cada encreuament d'espira amb generatriu.

Un cop completada l'hèlix a la longitud de les generatrius, aquestes s'alliberen, es treu la gàbia de la màquina i es col·loquen els separadors.

Finalment, es col·loca a la gàbia una etiqueta identificativa amb les dades següents: número d'identificació de l'armadura, nombre d'espires per metre, diàmetre del rodó que forma l'espira i diàmetre nominal del tub.

Formigonat del tub per colat vertical

En el cas que el nucli no es realitzi prèviament mitjançant compressió radial, s'empra per al seu formigonat un motlle interior, i en aquest cas el procés és el següent:

 1. Col·locació del motlle interior sobre el centrador inferior.
 2. Col·locació de la camisa de xapa sobre li centrador inferior.
 3. Col·locació de l'armadura exterior.
 4. Col·locació del motlle exterior.
 5. Col·locació del centrador superior.
 6. Col·locació del bac d'ompliment.

L'obertura i tancament dels motlles es fa mitjançant un sistema hidràulic que permet assegurar-ne la completa estanquitat.

Tot seguit s'aboca el formigó fins completar l'ompliment total del motlle. Durant el formigonat, es fa el vibrat mitjançant vibradors situats al motlle que asseguren l'absència de porus i la correcta distribució del formigó.

El tub romandrà en el motlle fins a haver assolit una resistència mínima fixada. El curat serà natural o accelerat.

Una vegada aconseguida la resistència mínima es procedeix al desemmotllament i l'evacuació del tub a la zona de curat i aplec.

Curat del tub

El tub, manipulat en vertical mitjançant collars adequats al diàmetre, es recolza en aquesta posició, bé directament sobre el sòl o sobre bancada de taulers anivellats convenientment. A continuació es col·loca a la part superior del tub un dispositiu de reg per mantenir humides les superfícies del tub fins a la seva expedició a l'obra.

En els casos en què es requereixi una protecció exterior addicional del tub, aquest es pinta exteriorment amb una brea epoxi. Aquest procés es fa a fàbrica una vegada que el tub ha aconseguit el grau de curat previst i abans de ser expedit a l'obra.