Dovelles

Les armadures s'elaboren a partir de malla electrosoldada i de ferro elaborat. Sobre bancs es fa el muntatge de l'armadura mitjançant lligat dels cèrcols laterals i reforços a les malles.

L'aplec de les armadures ja elaborades es fa sobre un carro de classificació des del qual aquestes passen a la zona de modelatge.

El formigonat es fa en dues línies de motlles que treballen simultàniament. El procés s'inicia seleccionant al carro classificador l'armadura adequada al motlle que s'ha d'omplir. Mitjançant el pont, l'armadura es porta al motlle. L'ompliment es realitza amb un semipòrtic amb una tremuja incorporada. L'alimentació del semipòrtic, des de la planta de formigó, és per descàrrega directa sobre la tremuja.

Una vegada formigonada la dovella i després d'un període de repòs, es procedeix al curat accelerat que és controlat independentment per a cada motlle. Un cop finalitzat el curat i després d'un temps de repòs, es procedeix al desemmotllament de la peça amb ajuda d'una ventosa suspesa d'un pont grua. La dovella és traslladada a la voltejadora que al seu torn la diposita a la línia d'evacuació.

A la línia d'evacuació, i després dels controls i marcat pertinents, la dovella passa sota un pòrtic on se li col·loca la junta.

Les peces es curen mitjançant reg fins a la seva expedició a l'obra.