Elements prefabricats tridimensionals per a mòduls residencials de centres penitenciaris

Introducció

Prefabricados Delta té una gran experiència en la utilització del sistema constructiu basat en la prefabricació integral del mòdul de cel·la. Aquesta prefabricació respecta el disseny, la qualitat i les especificacions del projecte i hi afegeix les experiències que, al llarg dels set centres penitenciaris fabricats i muntats, ens han servit per superar adequadament els inconvenients que presenta la prefabricació d'elements de formigó armat.

Fins avui, Prefabricados Delta ha fet un total de 6.300 cel·les, distribuïdes entre els següents centres penitenciaris:

  • Centre Penitenciari de Dueñas (Palència): 1.116 cel·les.
  • Centre Penitenciari d'Albolote (Granada): 1.130 cel·les.
  • Centre Penitenciari d'Aranjuez (Madrid): 1.118 cel·les.
  • Centre Penitenciari de Mansilla de las Mulas (Lleó): 626 cel·les.
  • Centre Penitenciari de Segòvia: 379 cel·les.
  • Centre Penitenciari d'Algesires (Cadis): 1.116 cel·les.
  • Centre Penitenciari de Villena: 815 cel·les.

Fabricació de les cel·les

Per a la fabricació de les cel es disposa d'una instal·lació amb tres pòrtics amb una longitud de rodament de 100 m i 8 jocs de motlles per a la realització de la cel·la i el mobiliari corresponent, a més de les instal·lacions necessàries per a la distribució de l'aire comprimit i el vapor.

El procés de fabricació comença amb el muntatge al motlle de l'armadura de la solera feta prèviament al taller de ferralla. A continuació, es col·loca el motlle interior. Per situar correctament el motlle interior, es recolza en uns cargols la posició dels quals és prefixada al motlle de solera. A continuació es procedeix al formigonat de la solera i, una vegada que el formigó ha assolit la resistència necessària, es retiren els cargols usats per posicionar el motlle interior.

Tot seguit es fa el muntatge de l'armadura dels alçats i els cèrcols de porta, finestra i lluminàries. Una vegada comprovada aquesta armadura, es col·loca el motlle exterior i es formigona l'alçat. El conjunt es tapa amb lones per al procés de curat amb vapor.

Finalitzat el procés de curat, es retiren el motlle interior i el motlle exterior i s'evacua la cel fins a la zona d'aplec, on es procedeix a la verificació dimensional i al marcatge de la cel·la. A continuació s'incorpora el mobiliari i la cel·la queda llesta per a la càrrega i l'expedició a obra que habitualment es fa per ferrocarril.

Veure fotos adjuntes.

Muntatge de la cel·la en obra

Per al muntatge de les cel·les s'utilitza el replantejament que prèviament s'ha realitzat per a l'execució dels daus de suport, per la qual cosa el muntatge es limita a l'hissatge dels elements i a la col·locació directa sobre les línies traçades sobre els daus.

El transport, com hem comentat abans, es fa habitualment per ferrocarril fins a l'estació més propera a l'obra. Des de l'estació, i mitjançant camions, es transporten les cel·les fins a l'obra i es col·loquen directament del camió a l'estructura amb una grua telescòpica de 100 tn de capacitat.

Una altra possibilitat que cal tenir en compte, per garantir una independència total del transport i el muntatge, és la de fer aplecs a l'obra i aprofitar la gran amplitud d'espai que hi sol haver. Com a solució més racional, per evitar moviments de les peces a l'obra, es disposaria, en aquest cas, l'aplec dels mòduls al voltant dels edificis i cadascun d'ells se situaria en una posició enfrontada amb la seva posició definitiva.

Your search did not match any content.