Filtro Noticias
Filtre de recerca

Prefabricados Delta signa el seu I Pla d'Igualtat

24/02/2023

Prefabricados Delta signa el seu I Pla d'Igualtat

Prefabricados Delta firma su I Plan de Igualdad

Prefabricados Delta signa el seu I Pla d'IgualtatPrefabricats Delta ha signat el seu I Pla d'Igualtat, declarant així la voluntat de fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes i l'adopció de les mesures preventives i correctores necessàries perquè la nostra organització no es pugui produir discriminació per raó de sexe.

La companyia s´ha compromès a consolidar una cultura d´igualtat que impulsi, entre d´altres, l´eliminació d´estereotips en un sector representat majoritàriament per homes, així com l´aplicació del principi d´igualtat de gènere en totes les actuacions que impliquin gestió i comandament sobre persones i especialment en moments com la contractació i la promoció o desenvolupament professional de les persones.

La implantació del Pla d'Igualtat suposarà una modernització del sistema de gestió que repercutirà directament a l'estructura interna i contribuirà a l'avenç social encaminat a aconseguir la igualtat real i efectiva.

Tot això es tradueix en afavorir una cultura corporativa que impregni tots els àmbits de lempresa; assegurar l'accés a la feina en igualtat de condicions entre dones i homes; facilitar l'accés de dones i homes a totes les funcions, grups professionals, activitats i departaments de l'Empresa, així com treballar per aconseguir una equitat entre dones i homes als llocs on hi ha infrarepresentació femenina. Formar i sensibilitzar en igualtat de tracte i oportunitats tota la plantilla, amb nivells específics en funció del seu impacte; garantir la igualtat d‟oportunitats en matèria de formació i promoció així com garantir la igualtat retributiva en treballs d‟igual valor. Facilitar la conciliació i coresponsabilitat de la vida laboral, personal i familiar; assegurar la utilització d'un llenguatge inclusiu a les comunicacions internes i externes de l'empresa.

Prevenir l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'empresa; assegurar les condicions laborals específiques per a les dones víctimes de violència de gènere i assegurar que la Prevenció de Riscos Laborals es dissenya i s'implanta tenint en compte la perspectiva de gènere.